12 นิ้วเป็น 1 คืบ, 2 คืบเป็น 1 ศอก, 4 ศอกเป็น 1 วา, 20 วาเป็น 1 เส้น, และ 400 เส้นเป็น 1 โยชน์
8 หุนเท่ากับ 1 นิ้ว
4 กระเบียด เป็น 1 นิ้ว
2 อนุกระเบียดเป็น 1 กระเบียด

12 นิ้ว เท่ากับ 1 ฟุต
3 ฟุต เท่ากับ 1 หลา
1,760 หลา เท่ากับ 1 ไมล์

1 นิ้ว เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร
1 หลา เท่ากับ 0.9144 เมตร
1 ไมล์ เท่ากับ 1.6093 กิโลเมตร

*** คืบ ***
1 คืบ มีค่าเท่ากับ

    12 นิ้ว (หน่วยความยาวไทย)
    25 เซนติเมตร
    0.25 เมตร

ในทางกลับกัน

    1 ศอก = 2 คืบ
    1 วา = 8 คืบ
    1 เส้น = 160 คืบ
    1 โยชน์ = 64,000 คืบ

*** นิ้ว ***
1 นิ้ว มีค่าเท่ากับ

    2.083 เซนติเมตร
    4 กระเบียด

ในทางกลับกัน

    1 คืบ = 12 นิ้ว
    1 ศอก = 24 นิ้ว
    1 วา = 96 นิ้ว
    1 เส้น = 1,920 นิ้ว
    1 โยชน์ = 768,000 นิ้ว

*** ศอก ***
1 ศอก มีค่าเท่ากับ

    24 นิ้ว (หน่วยความยาวไทย)
    2 คืบ
    50 เซนติเมตร
    0.5 เมตร

ในทางกลับกัน

    1 วา = 4 ศอก
    1 เส้น = 80 ศอก
    1 โยชน์ = 32,000 ศอก

*** วา ***
1 วา มีค่าเท่ากับ

    96 นิ้ว (หน่วยความยาวไทย)
    8 คืบ
    4 ศอก
    2 เมตร

ในทางกลับกัน

    1 เส้น = 20 วา
    1 โยชน์ = 8,000 วา

*** เส้น ***
1 เส้น มีค่าเท่ากับ

    1,920 นิ้ว (หน่วยความยาวไทย)
    160 คืบ
    80 ศอก
    20 วา
    40 เมตร

ในทางกลับกัน

    1 โยชน์ = 400 เส้น

*** โยชน์ ***
1 โยชน์ มีค่าเท่ากับ

    768,000 นิ้ว (หน่วยความยาวไทย)
    64,000 คืบ
    32,000 ศอก
    8,000 วา
    400 เส้น
    16 กิโลเมตร
    16,000 เมตร

Advertisements