การเลือกวัตถุใน Blender มี 4 วิธีคือ

  1. คลิกขวา จะเป็นการเลือกทีละชิ้น ถ้ากด shift ค้างไว้ตอนเลือก ก็จะเลือกได้หลายชิ้น
  2. กด ctrl แล้วคลิกซ้ายเพื่อวาดพื้นที่ที่ต้องการเลือก
  3. กด b แล้วคลิกซ้ายเพื่อวาดกรอบพื้นที่ที่ต้องการเลือก
  4. กด c แล้วคลิกซ้ายเพื่อวาดบริเวณพื้นที่ที่ต้องการเลือก
Advertisements