ที่มา: การใช้ modifier ชนิดต่างๆ ใน blender 2.5x

* * * * * * * * * *

ชื่อ modifier : wave

ประโยชน์ : ทำให้พื้นผิวของวัตถุเกิดการกระเพื่อม
วิํธีการใช้ :

* เลือกวัตถุที่ต้องการให้เกิดการกระเพื่อม
* เข้าเมนู modifier
* เลือก add modifier
* เลือก wave
* ปรับแต่ง ความเร็ว ความสูง อื่นๆ ที่ต้องการในการกระเพื่อม
* เสร็จแล้ว เลือก apply

โดย : นายสามารถ หลงชิน 5211401271
นายศรัญญู นามแสง 5211451678

* * * * * * * * * *

ชื่อ modifier : soft body

ประโยชน์ : จำลองแรงโน้มถ่วงและการเครื่อนที่ของมวล

วิํธีการใช้ :
* เลือกวัตถุที่ต้องการให้เกิดการกระเพื่อม
* เข้าเมนู modifier
* เลือก add modifier
* เลือก soft body

* เซ็ต Layout เป็นการทำงานแบบ Animation

* ใน 3D View ปรับ viewport shading เป็น Solid

* สร้างวัตถุขึ้นมาให้ได้ขนาดตามความต้องการ โดยกด  Space  ในหน้าต่าง

* ปรับแต่งรูปร่างตามความต้องการ

* เสร็จแล้ว เลือก apply

โดย : นายสิรวิชญ์ ทาเงิน  5211451357
นายภีรติ กระแจะจันทร์ 5211403266

* * * * * * * * * *

ชื่อ modifier : mirror

ประโยชน์ : ใช้สำหรับสร้างวัตถุให้เหมือนกันทั้งสองด้าน

วิธีใช้ :

 • สร้างวัตถุที่ต้องการขึ้นมา โดยสร้างเพียงหน้าเดียว
 • เลือกวัตถุที่ต้องการทำซ้ำ
 • ไปที่เมนู modifier
 • กด add modifier
 • เลือก Mirror
 • วัตถุอีกด้านหนึ่งจะถูกสร้างขึ้นให้มีลักษณะคล้ายกัน

โดย : นายดนัย สืบชาติ

* * * * * * * * * *

ชื่อ modifier : Bevel

ประโยชน์ : ใช้สำหรับการลบคมหรือลบเหลี่ยมของวัตถุออก จะทำให้วัตถุของเรามีความโค้งมนมากขึ้น ซึ่งจะเหมาะกับงานที่เราต้องการวัตถุที่มีความโค้งมน

วิธีใช้ :
* เลือกวัตถุที่ต้องการจะลบเหลี่ยม
* ไปที่เมนู modifier
* กด add modifier
* เลือก Bevel
* ปรับแต่ง
* ปรับขนาดของการตัดเหลี่ยมตามต้องการ
* คลิ๊กถูกหน้า Only Vertices ถ้าต้องการจะให้ลบเหลี่ยมเฉพาะจุดหรือมุมของวัตถุ (ทำหรือไม่ก็ได้)
* กด copy เพื่อเพิ่มความโค้งมนให้กับวัตถุ
* เมื่อเราได้ความโค้งมนของวัตถุตามต้องการแล้วให้กด Apply

โดย :
นาย อนันต์ ดาวใส 5211401307
นางสาว เบญจวรรณ ชาติสุวรรณ 5211401990

* * * * * * * * * *

ชื่อ modifier : Subdivision Surface

ประโยชน์ : ใช้สำหรับลดเหลี่ยมของวัตถุให้มีลักษณะเป็นวงกลมหรือโค้งมน

วิธีใช้ :

 • เลือกวัตถุที่ต้องการทำให้เป็นวงกลมหรือลดลักษณะเหลี่ยม
 • ไปที่เมนู modifier
 • กด add modifier
 • เลือก Subdivision Surface
 • ปรับจำนวนที่ต้องการ Subdivision (view,render ค่ายิ่งมากวัตถุยิ่งโค้งมนจนกระทั่งวัตถุบางชนิดกลายเป็นวงกลม)
 • เมื่อปรับเรียบร้อยแล้วตามต้องการกด apply

โดย :

น.ส.ลิตาภรณ์ สีทอง 5211451609

น.ส.มีนา เศรษฐบุตร 5211451564

* * * * * * * * * *

ชื่อ modifier : Cloth

ประโยชน์ : เป็นการทำผ้าปลิวไปตามแรงลม

วิธีใช้ :

 • เลือกวัตถุที่ต้องการเป็นเหมือนผ้าปลิว
 • ไปที่เมนู modifier
 • กด add modifier
 • เลือก Cloth
 • ปรับรูปทรงตามลักษณะที่ต้องการ
 • ได้ตามต้องการแล้วให้กด apply

โดย :นางสาวรัตนาภรณ์ ชมชื่น 5211401202

นางสาววิภูษา วิกุลสอาด 5211451645

* * * * * * * * * *

ชื่อ modifier : Simple Deform

ประโยชน์ : ใช้สำหรับทำให้วัตถุเมีรูปร่างโค้ง เรียวเล็กหรือใหญ่ บิดได้ และม่วนได้

วิธีใช้ :

 • เลือกวัตถุที่ต้องการทำให้เรียว บิด หรือม่วนวัตถุ คล้ายๆเกลียวน๊อต
 • ไปที่เมนู modifier
 • กด add modifier
 • เลือก Simple Deform
 • ปรับจำนวนที่ต้องการในช่อง Deform
 • ปรับค่า Limits ตามต้องการ
 • เมื่อปรับเรียบร้อยแล้วตามต้องการกด apply

โดย :นายอภิวัฒน์ นามบรรเทิง 5211402085

* * * * * * * * * *

ชื่อ modifier : Particle System

ประโยชน์ : ใช้สำหรับทำให้วัตถุมีความสมจริงและมีลูกเล่นมากขึ้น เช่น การทำให้ฝนตก เป็นต้น

วิธีใช้ :

 • เลือกวัตถุที่ต้องการมาหนึ่งชิ้น
 • ไปที่เมนู Modifier
 • กด Add Modifier
 • เลือก Particle System
 • ตั้งชื่อของวัตถุ และกด enter
 • จากนั้นกด play ดู

โดย :นางสาวศิริพร สมตัว 5211451690

* * * * * * * * * *

ชื่อ modifier : Smooth

ประโยชน์ : ใช้ในการปรับขนาดของวัตถุให้เล็กหรือใหญ่ขึ้นได้ สามารถปรับเฉพาะแกนได้

วิธีใช้ :
1. เลือกวัตถุที่ต้องการปรับขนาด
2. เข้าเมนู modifiers เลือก add modifier
3. เลือกที่เมนู Smooth
4. ใส่ตัวเลขในช่อง factor เพื่อกำหนดระดับในการปรับ
ถ้าต้องการค่อยๆ ปรับ ให้ใส่ตัวเลขจำนวนน้อยๆ
(ใส่เป็นจำนวนเต็มบวกจะทำให้วัตถุมีขนาดเล็กลง
ถ้าใส่จำนวนเต็มลบวัตถุจะมีขนาดใหญ่ขึ้น)
5. เมื่อต้องการปรับให้คลิกที่ช่อง repeat ซึ่งจะมีตัวเลขกำกับว่าปรับไปกี่ครั้งแล้ว
6. สามารถกำหนดเฉพาะแกนที่ต้องการปรับได้ เช่น ต้องการปรับเฉพาะแกน x ให้คลิกเลือกเฉพาะแกน x
7. เมื่อปรับเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม apply

โดย :
นางสาวอุไร คำสุข 5211401318
นายวุฒิกร กุลเกต 5211410848

* * * * * * * * * *

ชื่อ modifier : Build

ประโยชน์ : ใช้สำหรับสร้างวัตถุขึ้นทีละ Face จนเป็นรูปร่างวัตถุที่ต้องการ เหมือนกับการต่อ Lego

วิธีใช้ :

1. เพิ่มวัตถุที่ต้องการจะสร้างขึ้นมา (Shift + A)

2. คลิกเลือกที่วัตถุ –> เลือก Edit Mode –> Subdivide วัตถุเป็นส่วนย่อยๆ ตามที่ต้องการ

3. กลับมาที่ Object Mode –> เลือก Modifiers –> Add Modifier –> Build

–  Start: เฟรมเริ่มต้นที่ทำการสร้าง

–  Length: เฟรมสุดท้ายที่การสร้างเสร็จสิ้น

–  Randomize สุ่มเลือก face ที่จะปรากฏขึ้นแต่ละที

–  Seed เป็นการเลือกการสุ่มที่แตกต่างออกไป

4. ดูผลงานโดยกดปุ่ม > (Play animation)

5. Apply

โดย :

5211401190   นายภัทรนิธิ์   สุภาษร

5211402597   นางสาวละอองดาว   เงินมั่น

* * * * * * * * * *

ชื่อ modifier : cast

ประโยชน์ : จะเป็นการหลอม model ให้มีลักษณะต่างๆ
วิธีใช้ :
• เลือกวัตถุที่ต้องการจะเป็นการจะหลอม
• ไปที่เมนู modifier
• กด add modifier
• เลือก cast
• ปรับค่า factor และ radius ตามแบบที่ต้องการและกด Apply

โดย : นางสาว นฤมล ศรีเสริม 5211451438
นางสาว นาลิน ประทุมเพชร 5211451454

* * * * * * * * * *

ชื่อ modifier : Multiresolution

ประโยชน์ : ใช้สำหรับแบ่งหน้าของวัตถุที่ต้องการโดยจะแบ่งในแต่ละ face

ตามที่เราต้องการ และสามารถแบ่งวัตถุจากรูปแบบที่มีขอบคมให้เป็นพื้นผิวเรียบได้

วิธีใช้ :

 • เลือกวัตถุที่ต้องการแบ่ง
 • ไปที่เมนู modifier
 • กด add modifier
 • เลือก Multiresolution
 • คลิกปรับขนาดที่ต้องการจะแบ่งในช่อง subdivide, ลบขนาดความสูงในช่อง delete higher  หรือทำใหม่ในช่อง reshape
 • เมื่อได้รูปแบบวัตถุที่ต้องการแล้วเลือก Save External เพื่อต้องการบันทึก
 • เมื่อทำงานเสร็จ  กด apply

โดย : นายกิตตินันท์      มาประจวบ   5211410743

นางสาวผการัตน์  ใจคิด           5211451483

* * * * * * * * * *

ชื่อ modifier : Screw

ประโยชน์ : การทำให้วัตถุมีลักษณะคล้ายกับท่อ

วิธีใช้ :

 1. เลือกวัตถุที่ต้องการปรับเปลี่ยนขนาด และรูปร่าง
 2. ไปที่เมนู modifier
 3. เลือกที่ add modifier
 4. เข้าไปที่ Screw ปรับรูปร่างตามที่ต้องการ ใดยมีดังนี้
  Axis คือ ทิศทางของวัตถุ
  Scre คือ ความสูงของวัตถุ
  An คือ องศาของวัตถุ
  Steps คือ สเตปการปรับรูปร่างของวัตถุ
  Iterations คือ ความยาวของวัตถุ

5. ปรับให้ได้ตามต้องการ
6. เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กด apply

โดย

5211401231 นางสาวศรสวรรค์ อักษรณรงค์
5211402025 นางสาวพิมพ์พร วงษาวิเศษ

* * * * * * * * * *

ชื่อ modifier : Displace

ประโยชน์ : ใช้ในการย้ายต่ำแหน่งของของวัตถุ

วิธีใช้ :

 • เลือกวัตถุที่ต้องการเคลือนย้าย
 • ไปที่เมนู modifier
 • กด add modifier
 • เลือก Displace
 • ในช่อง Direction สามารถเลือกทิศทางในแนวที่ต้องการได้
 • ในช่อง Midlevel สามารถปรับการเคลือนที่ได้เล็กน้อย
 • ในช่อง Strength สามารถปรับการเคลือนที่ได้มากขึ้น
 • เมื่อปรับค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วให้กด Apply

โดย : นายเอกกมล มั่งคั่ง 5211401321

นายพัชรกร พรศิริธิเวช 5211410826

* * * * * * * * * *

ชื่อ Modifier : Decimate

ประโยชน์ : กำหนดอัตราส่วนของรูปสามเหลี่ยมเพื่อปรับความละเอียดของวัตถุ  หรือทำให้เป็นรูุปสามเลี่ยมตามความละเอียดที่ปรับ

วิธีใช้ :

 • เลือกวัตถุที่ต้องการปรับความละเอียดของวัตถุ
 • ไปที่เมนู Modifier
 • กด Add Modifier
 • เลือก Decimate
 • กด Ratio ใส่ตัวเลขจาก 0-1 แล้วกด enter เพื่อกำหนด อัตราส่วนของรูปสามเหลี่ยม
 • ตัวเลขยิ่งค่าน้อยขนาดของรูปสามเหลี่ยมบนวัตถุยิ่งมีขนาดใหญ่
 • เสร็จแล้วกด Apply

โดย : นายปฐมพงษ์ สร้อยผาบ 5211401145

นางสาววาสนา ฉัตรสุวรรณ 5211451623

* * * * * * * * * *

ชื่อ Modifier : Solidify

ประโยชน์ : ใช้สำหรับทำโวลุ่มให้พื้นผิว หรือปรับแต่งให้ภาพหรือวัตถุที่ต้องการมีพิ้นผิวที่ ลอยตัว และเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง : การออกแบบหรือตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน

วิธีใช้ :
1. เลือกวัตถุที่ต้องการปรับแต่ง
2. คลิกที่ Modifier
3. คลิกที่ปุ่ม Add Modifier
4. เลือก Solidify
5. คลิกที่ Thickness of the shell เพื่อปรับขนาดให้พื้นผิวลอยตัวตามขนาดที่ต้อง การ
6. เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้กด Apply

โดย :
นางสาวจุฬาลักษณ์ เมืองแวง 5211451331
นางสาวสุดาพร มุ่งแสง 5211451731

* * * * * * * * * *

ชื่อ modifier : Subdivision surfa

ประโยชน์ : ใช้ในการแสดงผลขณะ Render ภาพ เมื่อปรับให้สูงขึ้น ภาพจะดูเนียนขึ้น

วิธีใช้ :

เลือกวัตถุที่ต้องการเคลือนย้าย
ไปที่เมนู modifier
กด add modifier
เลือก Subdivision surfa
โปรแกรมจะคำนวณบีบลดมุมให้ภาพเนียนขึ้นโดยอัตโนมัติ

มีภาพก่อนใช้ และ หลังใช้ เปรียบเทียบ

Verion 2.55 น่ะครับ

โดย : นายวัชระ ศิริเทพ 5211401213

นายจักรพันธ์ สายสมบัติ 5211401109

* * * * * * * * * *

ชื่อ modifier : Lattice

ประโยชน์ : ใช้สำหรับปรับ รูปร่าง วัตถุ โค้ง มล ตามอิสระ

วิธีใช้ :

 • สร้าง lattice ขึ้นมาโดย shift+a เลือก lattice
 • ปรับรูปร่าง lattice ให้พอดี กับ วัตถุ
 • ไป ที่ object data แล้ว ปรับ u และ v ตามเส้นเมตริกส์ ที่ต้องการ
 • copy ชื่อ ของ lattice ไว้
 • เลือก วัตถุ แล้ว ไปที modifier > add modofoer > Lattice
 • ใส่ชื่อของ lattice ลง modifier name
 • กด object เลือก lattice
 • ต่อมาก็ ปรับ lattice ได้ ตามความต้องการ แล้ว วัตถุ จะ เปลี่ยนไปตาม lattice
 • หาก ลบ lattice ออก วัตถุ จะเหมือนเดิม
 • หากต้องการให้ วัตถุ เป็นไปตาม lattice ย้าย lattice ไป layer อื่น
 • กด วัตถุ แล้ว apply modifier

โดย :

นาย อนุชา เจริญคุณ 5211410886

นางสาว โสภิดา สกุลลิ้มมีชัย 5211451771

* * * * * * * * * *

ชื่อ modifier : Shrinkwarp

ประโยชน์ : ใช้ปรับขนาดรูปร่างของวัตถุโดยใช้วัตถุดึงหรือผลัก เหมือนแม่เหล็ก

วิธีใช้ :

1. สร้างวัตถุมา 2 ชิ้น
2. เลือกวัตถุที่ต้องการเปลี่ยน
3. ไปที่เมนู modifier
4. เลือกที่ add modifier
5. เลือก shrinkwarp
6. เลือกวัตถุที่ต้องการให้เป็นแม่เหล็ก ที่ช่อง target
– เมื่อเคลื่อนย้ายวัตถุที่เป็นแม่เหล็ก วัตถุเริ่มต้นจะเปลี่ยนเหมือนโดนดึงดูด
7. เมื่อได้ที่ กด apply

นายสุริยันต์ บุญแท้ 5211401293
นายศรัญญู โคตรสมบัติ 5211451665

* * * * * * * * * *

ชื่อ modifier : Explode

ประโยชน์ : ใช้สำหรับสร้างกานแตกกระจาย หรือแตกวัตถุของโมเดลในรูปแบบต่างๆ
วิธีใช้ :

> เลือกวัตถุที่ต้องการให้เกิดการแตกการะจาย (UV sphere)
> กด F7 เพื่อ เข้าสู่รูปแบบ Object
> ADD particle system slot ให้กับวัตถุ
> กำหนดรูปแบบการแตกกระจาย ขนาด ช่วงเวลาการระเบิด ที่คำสั่ง particle edit toggle
> เลือกวัตถุอีกครั้ง กด add modifier
> เลือก Explode
> สามารถเพิ่ม รูปแบบการแตกกระจายใน Vertex group
> คลิกปุ่ม Play เพื่อดูผล

TIP: เราสามารถใช้ modifier ของ particle system กับ Explode เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์งานระเบิดต่างๆได้อีก

โดย : นายวัชระ ศิริเทพ 5211401213

นายจักรพันธ์ สายสมบัติ 5211401109

* * * * * * * * * *

ชื่อ modifier : Curve

ประโยชน์ : ใช้ทำให้วัตถุที่สร้างสามารถดัดเเปลงได้ตามเส้น Curve ที่สร้างขึ้น

วิธีใช้ :

 • เลือกวัตถุที่ต้องการ
 • subdivide วัตถุ
 • เลือก เส้น Curve ที่ต้องการ
 • กด add modifier
 • เลือก Curve
 • เเล้วทำการ snap curser to selection สำหรับวัตถุ
 • เเละ selection to cuser สำหรับเส้น Curve
 • ปรับแนวแกนที่ต้องการ

โดย : นายสุรศักดิ์ โคตพันธ์ 5211401286

นายศักดา โพธิสาชัย 5211401248

* * * * * * * * * *

ชื่อ modifier : collision

ประโยชน์ :

ใช้เพื่อเมื่อวัตถุพุ่งชนกับ plane วัตถุจะสะท้อนกลับ คล้ายกับลูกบอลตกลงบนพื้นดิน

วิธีใช้ :

–  สร้าง plane โดย Add -> Mesh -> plane
–  คลิกเลือกที่ plane ที่สร้างใว้แล้วเลือก Add Modifier -> collision
–  จากนั้นสร้างวัตถู Cube โดย Add -> Mesh -> Cube
–  แล้วคลิกเลือกที่วัตถุที่สร้างนั้น(Cube) แล้วเลือก Add Modifier -> cloth

โดย : นายยงยุทธ สามารถ 5211451577
นายอนุวัตร ดวงรัตน์ 5211451786

* * * * * * * * * *

ชื่อ modifier : Boolean

ประโยชน์ : ใช้สำหรับนำวัตถุมารวมกัน แล้วแยกออกจากกัน ตามส่วนที่แยกออกก็จะขาดหายไปด้วย

วิธีใช้ :

 • เลือกวัตถุที่ต้องการเอามารวมกัน
 • ไปที่เมนู modifier
 • กด add modifier
 • เลือก Boolean
 • นำวัตถุมารวมกันตามที่ต้องการ
 • จากนั้น เลือก Difference ,Union , Intersect ตามต้องการ
 • เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กด apply

โดย : นางสาวปณพร พูลเพิ่ม 5211410802

นางสาวยุพา สุทธสน 5211451582

* * * * * * * * * *

ชื่อ modifier : Displace

ประโยชน์ : ใช้ในการย้ายต่ำแหน่งของของวัตถุที่เลือก

วิธีใช้ :

 • เลือกวัตถุที่ต้องการเคลือนย้าย
 • ไปที่เมนู modifier
 • กด add modifier
 • เลือก Displace
 • ในช่อง Texture เลือก Tex
 • ในช่อง Direction สามารถเลือกทิศทางในแนวที่ต้องการได้
 • ในช่อง Midlevel สามารถปรับการเคลือนที่โดยมีขีดจำกัด
 • ในช่อง Strength สามารถปรับการเคลือนที่ได้ตามต้องการ
 • เมื่อปรับค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วให้กด Apply

โดย : นายเอกกมล มั่งคั่ง 5211401321

นายพัชรกร พรศิริธิเวช 5211410826

* * * * * * * * * *

ชื่อ modifier : Edge Split

ประโยชน์ :

ใช้เพื่อให้วัตถุที่มีความ smooth ให้มีความคม ตามเส้น และมุมมากขึ้น

วิธีใช้ :

– เลือกวัตถุที่มีความ smooth ที่เราต้องการทำให้มีความคม มากขึ้น
โดยการคลิ๊กขวา
– แล้วเลือก Add Modifier -> Edge Split
– คลิ๊กที่ Edge Angle และ Shape Edge
– ปรับความคมของมุมที่ Split Angle จะมีความคมมาก เมื่อปรับค่าให้มากขึ้น
-จากนั้นกด Apply

โดย : นายชัยสิทธิ์ ภารประดิษฐ์ 5211451348
นายณัฐวุฒิ วงษา 5211451393

Advertisements